Oprogramowanie SaaS

Dostęp do oprogramowania do zarządzania projektami w modelu SaaS - abonament

Z dniem 15.11.2018 r. firma Analizy Finansowe Krzysztof Żygowski zaprasza do skorzystania z systemu przetwarzania danych finansowo-księgowych w modelu SaaS w niskiej miesięcznej opłacie abonamentowej.

Nowa usługa stanowi odpowiedź na potrzeby podmiotów polskich oraz zagranicznych zorientowanych projektowo (m.in. branża doradcza, finansowa, ubezpieczeniowa, IT, marketingowa, budowalna, kancelarie prawne itp.)

System umożliwia m.in.:

 • dostęp do aplikacji w oparciu o formułę tzw. cienkiego klienta (centralne zarządzanie oprogramowaniem przez wnioskodawcę, nie wymagające ingerowania w infrastrukturę użytkownika);
 • korzystanie z aplikacji na podstawie opłaty subskrypcyjnej (za używanie systemu) w formie zakupu dostępu do systemu;
 • dostęp do aplikacji przez Internet (oprogramowanie hostowane w chmurze i udostępniane przez protokół http lub https).
 • zapewnienie dostępu do narzędzi regulujących wszelkie czynności w zakresie planowania zadań i zasobów;
 • swobodną kontrolę nad prawidłowością funkcjonowania systemów i schematów;
 • integrację systemów użytkowników z systemem wewnętrznym wnioskodawcy poprzez otwarty interfejs komunikacyjny API.
 • zarządzanie kontaktami,
 • przeglądanie historii obsługi,
 • przeglądanie historii finansowej kontrahentów,
 • pontrolę kanałów kontaktowych,
 • wystawianie parametryzacji i kategoryzacji zapytań,
 • obsługę wycen,
 • przesłanie ofert,
 • prowadzenie negocjacji z potencjalnym klientem.
 • kontrolę zaawansowania prac,
 • ocenę realności wykonania prac dodatkowych,
 • ocenę wpływu na realizację całości zlecenia,
 • kontrolę parametrów finansowych,
 • połączenie z modułem ofertowania,
 • połączenie z komponentem zapytań i zamówień od dostawców.
 • prowadzenie repozytorium,
 • przechowywanie rewizji dokumentów,
 • prowadzenie obiegu dokumentów,
 • załączanie digitalizowanych wersji,
 • archiwizację dokumentów
 • udostępnianie dane kontrahentów,
 • przechowywanie i udostępnianie potrzeby potencjalnych klientów,
 • udostępnianie danych jakości płatniczych klientów,
 • współdzielenie kalendarz spotkań
 • wystawianie dokumentów księgowych,
 • kontrolę harmonogramu płatności,
 • elektroniczną wymianę dokumentów księgowych,
 • kontrolę bilansu rozliczeń,
 • eksport i import dokumentów księgowych,
 • prezentację poziomu obecnych zleceń od Klientów,
 • dostęp do danych historycznych, pozwalające zaplanować sezonowość produkcji i planować odpowiednie zakontraktowanie zasobów.
 • przenoszenie użytkowników i kontaktów między firmami,
 • import i eksport kontaktów z i do formatu XLS, CSV i vCard,
 • wyświetlanie historii aktywności użytkowników, w tym historii logowań, filtrowanie danych po dostępnych parametrach i eksport tych danych do formatu PDF (raport), XLS oraz CSV.
 • filtrowanie list zadań po wszystkich parametrach (cechach encji) zadań,
 • sortowanie i zmianę kolejności zadań wg algorytmów,
 • importowanie zadań z pliku XLS lub CSV (utworzonych wg szablonu tożsamego z systemem) oraz eksportowanie zadań do pliku XLS, CSV oraz PDF (raport),
 • konfigurację adresu e-mail który w sposób automatyczny będzie przetwarzał treść maila na zadanie, załączniki na załączniki zadania a odpowiedzi na notatki do zadania.
 • zbieranie raportowanego czasu realizacji zadań,
 • logowanie czasu dodatkowego w ramach projektu,
 • logowanie wydatków dodatkowych w ramach projektu,
 • wskazywanie raportów czasowych i wydatków podlegających rozliczeniu.

 

Oferta wdrożona została w związku z realizacją projektu nr RPPM.02.02.01-22-0008/16 pt. „Rozwój firmy Analizy Finansowe Krzysztof Żygowski oraz wprowadzenie usług zarządzania działalnością firm doradczych” w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

 

W celu uzyskania oferty cenowej oraz nawiązania współpracy prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem:

biuro@analizyfinansowe.com


We have a long partner relationship with SIKNECO TECHNOLOGIES LTD company

... is an official member of «GREEN TECH ASPIRATION» partnership and has legal rights for «FOR GREENTECH ASPIRATION»