165 mln złotych to łączna pula środków unijnych przeznaczonych na dotacje w ogłoszonych aktualnie przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP) dwóch konkursach. Zyskają mikro, małe i średnie firmy, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w poddziałaniu 2.2.1 "Inwestycje Profilowane - wsparcie dotacyjne". Środki przeznaczone na konkurs to prawie 64 mln złotych, a wnioski o dotacje można składać od 1 lutego do 15 marca 2016. Dotacje na aktywność badawczo-rozwojową będą dostępne w poddziałaniu 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne". Kwota przeznaczona na ten cel to ponad 101 mln złotych, wnioski będą przyjmowane od 4 maja do 15 czerwca 2016.

"Inwestycje Profilowane - wsparcie dotacyjne" - konkurs jest szansą dla MSP, pozwala zwiększyć zdolność firm do rozwijania produktów i usług głównie poprzez zastosowanie innowacji. Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym m.in. zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowa zaplecza - umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości. Wsparcie finansowe będzie ukierunkowane także na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspierane będą również inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii. Na dotacje dla MSP przeznaczono ponad 40 mln EUR.

W ramach poddziałania "Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne" - firmy w ewentualnych partnerstwach z innymi firmami, z jednostkami naukowymi, z IOB czy organizacjami pozarządowymi będą mogły otrzymać środki UE na działania związane z budową, przebudową, modernizacją infrastruktury jednostek sfery badawczo-rozwojowej na potrzeby wspólnych projektów wdrożeniowych przez innowacyjne firmy, a także na działania związane z budową czy modernizacją laboratoriów badawczo-rozwojowych z towarzyszącą im infrastrukturą. Środki przeznaczone na ten cel to ponad 83 mln EUR.